Infuza.com - Ogame Statistics
23/06/2019 - 30/06/2019

Stats > ogame.ro > Antares > NoSkiLL

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Romania ogame.ro > Special Universe Antares > Alliance Alliance > NoSkiLL

Alliance - NoSkiLL | 11 - Number of Players | 23/06/2019 - 30/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 1 1 1 1
Increase 0 0 0 0
Monthly - Increase
01/06/2019 - 01/07/2019
+ 23.809.766 + 13.430.190 + 6.967.176 + 3.659.309
Points 77.559.103 45.800.259 24.565.160 8.544.190

Romania ogame.ro > Special Universe Antares > Alliance Alliance > NoSkiLL

Players of - NoSkiLL

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Ruthl3ss Kill3r 22.005.668 0 9.883.755 0 9.382.625 0 2.762.095 0
2 Cre80r 9.551.823 0 3.742.353 0 4.412.085 0 1.469.762 0
3 prevazatoru 7.260.404 0 5.623.868 0 1.125.248 0 585.355 0
4 SyReX 6.668.123 0 6.377.913 0 515.470 0 207.820 0
5 axE 6.337.264 0 3.623.527 0 1.960.008 0 788.414 0
6 Evangelion 5.859.714 0 2.097.319 0 3.474.321 0 377.106 0
7 Don Strago 4.752.996 0 3.406.238 0 743.050 0 695.992 0
8 EuRopeanu 4.720.163 0 3.839.518 0 591.692 0 439.435 0
9 maryuscl 4.212.402 0 3.364.377 0 423.769 0 578.642 0
10 Senator Deuterium 3.930.900 0 2.696.386 0 913.681 0 499.826 0
11 Proconsul Pegasus 2.259.646 0 1.145.005 0 1.023.211 0 139.743 0

Monthly - Increase 01/06/2019 - 01/07/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Ruthl3ss Kill3r 22.063.320 +7.441.029 9.941.344 +3.062.228 9.382.689 +3.013.956 +1.365.300
2 Cre80r 10.701.802 +3.066.846 3.969.396 +520.517 5.335.021 +1.516.939 +1.001.508
3 prevazatoru 7.514.893 +2.234.001 5.660.859 +1.971.863 1.125.375 +18.706 +243.432
4 SyReX 6.961.380 +3.263.813 6.671.170 +3.197.506 515.470 +267.530 +41.830
5 axE 6.427.577 +2.007.679 3.657.042 +1.338.248 2.015.935 +489.308 +173.260
6 Evangelion 5.859.714 +1.060.722 2.097.319 +192.728 3.474.321 +819.522 +49.152
7 Don Strago 4.752.996 +1.134.788 3.406.238 +915.766 743.050 +139.098 +75.366
8 EuRopeanu 4.752.931 +18.472 3.872.286 +273.720 591.692 -289.788 +50.688
9 maryuscl 4.346.651 +1.697.278 3.498.619 +1.425.855 423.777 +11.359 +279.963
10 Senator Deuterium 4.172.275 +1.329.611 2.721.034 +440.013 913.753 +591.445 +301.646
11 Proconsul Pegasus 2.259.646 +555.527 1.145.005 +91.746 1.023.211 +389.101 +77.164