Infuza.com - Ogame Statistics
23/06/2019 - 30/06/2019

Stats > ogame.it > Andromeda > James Kirk

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Italy ogame.it > Universe Andromeda > Player Player > James Kirk

Player - James Kirk | Alliance - BIGTWIN | 23/06/2019 - 30/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 143 +2 100 +2 381 +23 136 -1
Server Rank 143 100 381 136
Increase + 843.075 + 793.562 + 401.287 0
Monthly - Increase
01/06/2019 - 01/07/2019
+ 4.398.834 + 4.011.224 + 1.386.301 0
Points 71.124.424 62.405.048 6.749.206 7.761.243

Points: 03/03/2019 - 30/06/2019


Italy ogame.it > Universe Andromeda > Alliance Alliance > BIGTWIN

Alliance - BIGTWIN | 26 - Number of Players | 23/06/2019 - 30/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 4 10 2 5
Increase + 32.645.315 + 15.438.738 + 9.163.599 + 8.458.072
Monthly - Increase
01/06/2019 - 01/07/2019
+ 128.355.534 + 66.323.117 + 50.995.169 + 13.051.736
Points 1.756.454.706 909.577.752 714.468.424 190.921.192

Italy ogame.it > Universe Andromeda > Alliance Alliance > BIGTWIN

Players of - BIGTWIN

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Fantasy 198.939.926 +6.982.097 125.392.433 +1.046.487 57.164.459 -254.699 25.008.634 +6.222.933
2 Bonovox 157.667.331 +2.575.222 48.707.246 +2.576.369 91.734.994 -1.148 18.361.868 0
3 homo eltonis 132.325.605 +2.790.664 48.027.747 -10.767 72.160.111 +2.800.810 12.352.933 0
4 Er Veci0 * 131.145.529 +2.989.123 52.151.629 +431.390 66.849.671 +2.557.565 12.881.829 0
5 SciaguRambO 130.568.392 +1.109.164 98.305.520 +399.582 33.194.634 +709.582 13.481.893 0
6 polvere 126.670.272 +1.772.782 41.586.419 +1.773.246 80.088.392 -464 5.916.584 0
7 JoN Sn0W 94.002.676 +717.453 44.521.049 -21.648 46.882.083 +719.461 6.568.258 0
8 ciclope 92.970.073 +1.147.335 34.286.268 +381.649 45.617.835 +765.309 13.235.519 0
9 Aramir 77.331.067 +3.668.612 35.314.782 +2.815.273 35.607.903 +853.339 6.411.816 0
10 James Kirk 71.124.424 +843.075 62.405.048 +793.562 6.749.206 +401.287 7.761.243 0
11 isnashi 66.828.200 0 9.810.844 0 56.975.788 0 2.394.082 0
12 SbRIciOLO 65.284.827 0 17.377.562 0 43.212.574 0 5.165.864 0
13 Might 64.881.392 +1.015.255 49.566.128 +1.015.254 4.031.625 0 14.618.124 0
14 Golan Trevize 53.213.787 +3.484.925 43.541.482 +1.340.083 4.630.131 +1.853 8.036.856 +2.143.389
15 Furetto Nero 52.378.456 0 17.322.804 0 27.685.643 0 8.424.430 0
16 Dooku 47.761.768 +42.576 43.144.881 +29.547 6.809.812 +29.548 3.981.659 0
17 Dirty Sanchez 43.633.855 +1.688.176 28.457.764 +1.688.176 10.725.866 -1 5.273.947 0
18 odisseo_I 39.288.446 0 30.640.009 0 2.025.287 0 7.650.808 0
19 Ioria1970 33.235.846 +464.277 16.005.575 -4.193 12.455.963 +376.720 4.777.032 +91.750
20 DALEKS 21.051.020 +1.018.655 16.283.122 +906.031 3.956.364 +112.624 2.077.359 0
21 Saurus 16.532.232 0 14.435.728 0 517.498 0 1.581.231 0
22 supercima 14.693.633 +335.924 12.081.414 +278.697 2.158.647 +91.813 1.665.470 0
23 Xxxxxxxxx 8.707.074 0 5.924.282 0 1.074.237 0 1.710.255 0
24 ODINO 88 7.887.908 0 7.106.651 0 936.218 0 643.928 0
25 Hanamichi 6.757.880 0 5.889.798 0 503.136 0 674.546 0
26 Capitan Harlok 1.573.087 0 1.291.567 0 720.347 0 265.024 0

Monthly - Increase 01/06/2019 - 01/07/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Fantasy 198.947.958 +12.414.769 125.400.789 +6.049.250 57.172.710 +420.916 +6.642.363
2 Bonovox 158.153.407 +8.347.308 49.240.749 +4.956.889 91.695.567 +2.810.967 +589.824
3 homo eltonis 132.599.734 +17.069.816 48.025.825 +1.466.153 72.433.187 +15.029.996 +576.717
4 Er Veci0 * 134.104.255 +20.015.503 52.150.698 +1.614.952 69.809.132 +18.238.889 +98.304
5 SciaguRambO 131.048.364 +8.053.975 98.305.506 +6.862.926 33.674.620 +1.191.049 0
6 polvere 126.670.452 +7.558.246 41.586.509 +7.547.935 80.088.482 +11.767 0
7 JoN Sn0W 94.008.835 +3.802.728 44.523.037 +627.181 46.885.203 +3.177.495 0
8 ciclope 93.247.237 +6.346.236 34.295.385 +1.531.628 45.885.882 +4.457.060 +353.895
9 Aramir 77.330.932 +8.914.973 35.314.777 +8.318.404 35.607.773 +335.505 +262.144
10 James Kirk 71.446.407 +4.398.834 62.648.921 +4.011.224 6.987.723 +1.386.301 0
11 isnashi 66.828.200 0 9.810.844 0 56.975.788 0 0
12 SbRIciOLO 65.284.827 +819.676 17.377.562 +40.000 43.212.574 +774.172 +6.144
13 Might 66.061.187 +6.831.981 49.697.347 +5.780.457 4.031.625 +63.187 +1.048.576
14 Golan Trevize 53.572.932 +6.037.056 43.833.097 +3.802.034 4.632.233 +26.001 +2.208.925
15 Furetto Nero 52.378.456 +853.925 17.322.804 +21.060 27.685.643 +843.561 0
16 Dooku 48.334.041 +3.005.855 43.717.152 +2.836.747 6.829.217 +127.220 +114.688
17 Dirty Sanchez 43.998.803 +5.167.203 28.713.560 +4.958.315 10.847.514 +123.080 +147.456
18 odisseo_I 39.288.446 +1.396.225 30.640.009 +1.072.469 2.025.287 +9.283 +314.572
19 Ioria1970 33.235.846 +1.889.876 16.005.575 +389.091 12.455.963 +1.178.884 +321.126
20 DALEKS 21.399.834 +3.658.169 16.589.404 +3.047.171 3.998.896 +458.392 +157.287
21 Saurus 16.532.232 0 14.435.728 0 517.498 0 0
22 supercima 14.791.584 +1.732.142 12.179.365 +1.348.194 2.183.793 +294.270 +209.715
23 Xxxxxxxxx 8.707.074 0 5.924.282 0 1.074.237 0 0
24 ODINO 88 7.887.908 0 7.106.651 0 936.218 0 0
25 Hanamichi 6.757.880 0 5.889.798 0 503.136 0 0
26 Capitan Harlok 1.573.087 +41.038 1.291.567 +41.037 720.347 +37.174 0