Infuza.com - Ogame Statistics
10/02/2019 - 17/02/2019

Stats > ogame.it > Andromeda > SciaguRambO

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Italy ogame.it > Universe Andromeda > Player Player > SciaguRambO

Player - SciaguRambO | Alliance - BIGTWIN | 10/02/2019 - 17/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 46 37 83 +5 34 -1
Server Rank 55 43 107 43
Increase + 1.213.102 + 123.060 + 1.110.180 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 2.166.739 + 2.162.900 + 3.947 0
Points 91.242.885 71.895.525 20.911.641 12.356.210

Points: 02/12/2018 - 17/02/2019


Italy ogame.it > Universe Andromeda > Alliance Alliance > BIGTWIN

Alliance - BIGTWIN | 16 - Number of Players | 10/02/2019 - 17/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 13 14 8 13
Increase + 13.285.661 + 8.593.606 + 3.607.253 + 1.443.470
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 15.246.396 + 5.742.253 + 8.004.084 + 1.770.806
Points 743.245.741 407.320.881 283.229.036 77.373.932

Italy ogame.it > Universe Andromeda > Alliance Alliance > BIGTWIN

Players of - BIGTWIN

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Fantasy 131.356.043 +1.927.016 106.163.964 +1.307.143 15.028.553 +551.283 11.500.453 +262.144
2 Bonovox 129.268.752 +1.768.111 32.430.959 +1.630.210 81.275.059 +155.603 16.599.666 0
3 SciaguRambO 91.242.885 +1.213.102 71.895.525 +123.060 20.911.641 +1.110.180 12.356.210 0
4 Gwynplaine 76.999.098 +1.677.082 22.966.993 +811.776 48.734.600 +750.516 5.409.934 +131.072
5 W i Z 65.999.655 +2.353.077 31.915.515 +2.767.972 28.860.853 -553.243 6.063.349 +157.287
6 isnashi 56.819.736 +220.910 9.418.243 +30.919 47.133.371 +221.059 2.258.402 0
7 Aramir 41.562.991 +1.815.277 23.070.343 +6.096 14.721.803 +1.156.553 3.784.215 +663.503
8 Might 40.808.980 +1.365.634 32.459.099 +1.320.745 3.643.864 +47.770 7.925.493 0
9 Pirata_Apocalittico 31.303.481 0 19.130.169 0 10.353.490 0 2.334.997 0
10 Ioria1970 24.950.505 +442.097 14.451.653 +280.580 7.234.783 +2.797 3.267.963 +158.720
11 Saurus 16.532.232 0 14.435.728 0 517.498 0 1.581.231 0
12 Xxxxxxxxx 8.707.074 0 5.924.282 0 1.074.237 0 1.710.255 0
13 supercima 8.392.780 +503.355 7.041.587 +315.105 612.166 +164.735 1.012.465 +70.744
14 ODINO 88 7.887.908 0 7.106.651 0 936.218 0 643.928 0
15 Hanamichi 6.732.280 0 5.864.198 0 503.136 0 674.546 0
16 Ahti 4.681.341 0 3.045.972 0 1.687.764 0 250.825 0

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Fantasy 116.963.931 0 99.605.297 0 8.173.822 0 0
2 Bonovox 121.645.885 +1.100.467 28.987.063 +390.439 77.137.659 +737.141 0
3 SciaguRambO 82.385.722 +2.166.739 64.568.113 +2.162.900 14.199.551 +3.947 0
4 Gwynplaine 66.186.773 +2.728.119 15.269.056 +465.089 47.877.279 +1.610.946 +652.083
5 W i Z 52.800.010 +3.721.609 24.885.504 +314.032 23.192.493 +3.328.980 +229.376
6 isnashi 54.056.525 +424.669 9.143.386 +32.678 44.509.765 +423.559 0
7 Aramir 36.621.733 +1.959.333 22.163.634 +152.885 11.372.736 +1.544.566 +262.144
8 Might 35.847.236 +892.990 27.699.021 +462.033 3.449.448 +93.469 +389.940
9 Pirata_Apocalittico 29.571.250 0 17.151.929 0 11.519.791 0 0
10 Ioria1970 23.361.193 +789.084 13.701.316 +10.448 6.987.066 +778.636 0
11 Saurus 15.586.673 -125.337 13.808.500 +117.186 199.167 -242.523 0
12 Xxxxxxxxx 8.098.018 +1.196.544 5.465.442 +1.049.328 956.789 +59.014 +87.860
13 supercima 7.215.304 +297.117 6.061.429 +223.234 412.387 +85.655 +25.600
14 ODINO 88 7.887.908 0 7.106.651 0 936.218 0 0
15 Hanamichi 6.351.481 +519.731 5.484.843 +394.679 482.417 +4.253 +123.803
16 Ahti 4.681.341 0 3.045.972 0 1.687.764 0 0