Infuza.com - Ogame Statistics
23/06/2019 - 30/06/2019

Stats > ogame.it > Andromeda > vecchio

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Italy ogame.it > Universe Andromeda > Player Player > vecchio

Player - vecchio | Alliance - Randagi | 23/06/2019 - 30/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 146 +4 81 +1 69 809 +4
Server Rank 146 81 69 809
Increase + 756.803 + 754.820 + 38.137 0
Monthly - Increase
01/06/2019 - 01/07/2019
+ 3.021.956 + 3.013.520 + 789.760 0
Points 69.042.064 67.620.789 27.482.530 1.252.366

Points: 03/03/2019 - 30/06/2019


Italy ogame.it > Universe Andromeda > Alliance Alliance > Randagi

Alliance - Randagi | 24 - Number of Players | 23/06/2019 - 30/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 10 9 12 8
Increase + 13.156.282 + 9.727.676 + 1.698.073 + 1.931.179
Monthly - Increase
01/06/2019 - 01/07/2019
+ 68.634.733 + 50.294.523 + 17.334.666 + 3.887.839
Points 1.242.493.737 944.033.316 253.627.092 139.230.289

Italy ogame.it > Universe Andromeda > Alliance Alliance > Randagi

Players of - Randagi

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 _superpippo_ 169.343.942 +2.592.252 151.817.345 +2.590.334 5.970.147 +2.218 14.107.442 0
2 skelton 101.887.889 +127.275 56.009.678 +90.562 35.357.182 +66.645 12.332.351 0
3 Prince4ever 88.097.267 +1.657.317 59.937.748 +1.279.207 15.701.585 +378.110 13.232.447 0
4 PacMan 79.090.762 +1.235.404 64.460.016 +1.235.285 3.509.633 +119 13.111.615 0
5 poitelodico 78.113.966 -224.534 53.901.102 -203.161 18.071.295 -216.407 7.304.949 0
6 G0blin 77.404.068 +669.023 36.696.657 +45.227 37.913.608 +629.987 4.048.526 0
7 vecchio 69.042.064 +756.803 67.620.789 +754.820 27.482.530 +38.137 1.252.366 0
8 Demonxxxx 65.229.999 +702.101 57.127.731 +561.947 7.046.727 +9.082 7.946.382 +131.072
9 Mythos 65.088.663 +2.722.703 43.867.809 +1.207.245 16.566.411 +339.345 6.133.493 +1.173.419
10 DrBab 58.605.178 0 41.648.495 0 5.965.506 0 16.115.592 0
11 Mr_Masaniello 53.604.972 0 41.659.565 0 8.785.280 0 4.201.307 0
12 tony_stark 51.830.318 +477.483 43.680.694 +477.483 21.828.849 0 4.248.648 0
13 atrixreload * 50.871.296 +136.858 31.289.441 +79.748 12.984.762 +57.110 7.231.426 0
14 RIDDICK63 45.295.888 +485.820 38.422.268 +485.595 4.060.073 +225 3.343.227 0
15 Oy_Dyori 42.216.557 +647.137 34.497.880 +497.376 15.817.534 +47.361 7.291.022 +102.400
16 ramses 29.868.298 +445.830 26.098.401 +18.115 904.527 +18.115 3.441.943 +409.600
17 Capitan Harlock 27.935.075 0 24.209.344 0 1.753.248 0 2.851.300 0
18 Nerio 25.436.049 0 21.453.204 0 1.593.701 0 3.579.534 0
19 Finez 20.459.019 +141.508 15.512.361 +27.433 3.245.566 -10.917 2.692.690 +114.688
20 guilby 18.870.552 +329.958 17.183.962 +328.758 3.516.906 +327.452 1.614.694 0
21 VashTheStampede 12.289.264 0 7.599.348 0 3.237.457 0 1.453.538 0
22 Zio Tibia 8.741.139 +209.027 6.632.305 +208.885 1.014.425 +141 1.290.095 0
23 PaSharks 3.171.512 +44.317 2.707.173 +42.817 1.300.140 +11.350 405.702 0
24 apocalis 0 0 0 0 0 0 0 0

Monthly - Increase 01/06/2019 - 01/07/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 _superpippo_ 171.217.738 +11.913.733 153.686.678 +11.883.366 5.974.309 +121.967 0
2 skelton 104.488.290 +7.521.807 56.031.313 +838.679 37.949.076 +6.890.265 0
3 Prince4ever 88.533.606 +5.324.791 59.953.144 +3.870.121 16.122.529 +1.433.865 +14.746
4 PacMan 79.090.785 +5.124.585 64.460.027 +4.888.416 3.509.644 +16.131 +229.376
5 poitelodico 78.113.966 +1.610.818 53.901.102 +1.109.164 18.071.295 +306.619 0
6 G0blin 77.404.236 +3.755.224 36.696.825 +104.634 37.913.776 +3.691.278 0
7 vecchio 69.389.266 +3.021.956 67.967.991 +3.013.520 27.485.726 +789.760 0
8 Demonxxxx 65.782.991 +4.434.282 57.680.661 +4.292.957 7.046.789 +21.637 +131.072
9 Mythos 65.593.260 +7.447.969 44.228.380 +4.486.251 16.707.327 +1.791.394 +1.183.249
10 DrBab 58.605.178 0 41.648.495 0 5.965.506 0 0
11 Mr_Masaniello 53.604.972 +1.063.674 41.659.565 +1.036.311 8.785.280 +30.709 0
12 tony_stark 52.046.578 +2.871.442 43.680.685 +2.501.097 21.828.849 +26.835 +370.278
13 atrixreload * 50.897.442 +2.148.616 31.307.308 +1.609.439 12.993.041 +67.318 +471.860
14 RIDDICK63 45.296.043 +2.659.837 38.422.346 +2.492.619 4.060.151 +54.346 +131.072
15 Oy_Dyori 42.217.380 +2.340.272 34.498.035 +1.846.099 15.818.202 -132.515 +626.688
16 ramses 30.495.586 +2.309.588 26.725.650 +1.818.204 904.567 +71.022 +409.600
17 Capitan Harlock 27.935.075 0 24.209.344 0 1.753.248 0 0
18 Nerio 25.436.049 0 21.453.204 0 1.593.701 0 0
19 Finez 20.475.719 +793.705 15.527.655 +379.766 3.260.860 +280.355 +172.032
20 guilby 19.016.494 +1.974.022 17.329.904 +1.866.484 3.664.154 +1.780.197 +104.858
21 VashTheStampede 12.289.264 0 7.599.348 0 3.237.457 0 0
22 Zio Tibia 8.871.703 +1.956.862 6.755.763 +1.917.425 1.021.532 +10.565 +28.672
23 PaSharks 3.171.492 +361.550 2.707.295 +339.971 1.300.130 +82.918 +14.336
24 apocalis 0 -70.599.130 0 -61.584.691 0 -17.064.030 -7.441.755