Infuza.com - Ogame Statistics
03/02/2019 - 10/02/2019

Stats > ogame.fr > Universe67 > koukyoshou

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Universe67 > Player Player > koukyoshou

Player - koukyoshou | Alliance - DT-Farm | 03/02/2019 - 10/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 112 91 215 136 -1
Server Rank 697 357 804 575
Increase 0 0 0 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 641.996 + 641.997 + 14.788 0
Points 46.170.174 40.098.810 5.732.305 4.620.680

Points: 02/09/2018 - 10/02/2019


France ogame.fr > Universe Universe67 > Alliance Alliance > DT-Farm

Alliance - DT-Farm | 12 - Number of Players | 03/02/2019 - 10/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 6 7 15 7
Increase 0 0 0 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 1.483.062 + 1.483.063 + 26.554 0
Points 430.544.338 360.729.818 39.690.461 63.831.502

France ogame.fr > Universe Universe67 > Alliance Alliance > DT-Farm

Players of - DT-Farm

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Bombyl 79.748.207 0 65.980.318 0 9.996.293 0 13.333.970 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 7.682.040 0
3 Fiston 48.512.936 0 38.293.326 0 1.609.922 0 9.763.647 0
4 koukyoshou 46.170.174 0 40.098.810 0 5.732.305 0 4.620.680 0
5 Yorisa 40.561.494 0 28.414.576 0 716.244 0 11.689.176 0
6 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 4.242.779 0
7 GlacK 32.679.653 0 30.503.426 0 8.262.242 0 2.144.021 0
8 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 3.318.206 0
9 pensee 20.804.167 0 18.930.078 0 641.847 0 1.819.311 0
10 seigneur Gimli 16.336.161 0 14.483.494 0 1.144.587 0 1.528.648 0
11 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 2.119.717 0
12 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 1.569.307 0

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Bombyl 79.748.207 +841.066 65.980.318 +841.066 9.996.293 +11.766 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 0
3 Fiston 48.512.936 0 38.293.326 0 1.609.922 0 0
4 koukyoshou 46.161.080 +641.996 40.089.716 +641.997 5.723.211 +14.788 0
5 Yorisa 40.561.494 0 28.414.576 0 716.244 0 0
6 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 0
7 GlacK 32.679.653 0 30.503.426 0 8.262.242 0 0
8 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 0
9 pensee 20.804.167 0 18.930.078 0 641.847 0 0
10 seigneur Gimli 16.336.161 0 14.483.494 0 1.144.587 0 0
11 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 0
12 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 0