Infuza.com - Ogame Statistics
02/12/2018 - 09/12/2018

Stats > ogame.fr > Libra > koukyoshou

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Libra > Player Player > koukyoshou

Player - koukyoshou | Alliance - DT-Farm | 02/12/2018 - 09/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 239 217 302 -1 282
Server Rank 681 572 1090 831
Increase + 4.363 + 4.301 + 4.301 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 758.774 + 656.374 + 29.166 + 102.400
Points 46.368.200 40.194.164 5.825.495 4.723.080

Points: 28/10/2018 - 09/12/2018


France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Alliance - DT-Farm | 9 - Number of Players | 02/12/2018 - 09/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 20 16 32 21
Increase + 111.111 + 110.717 + 14.458 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 4.777.892 + 4.645.643 + 60.546 + 149.043
Points 312.364.116 266.956.689 29.221.829 40.383.701

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Players of - DT-Farm

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Bombyl 82.695.072 +9.245 68.907.195 +8.532 10.131.219 +8.237 13.333.970 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 7.682.040 0
3 koukyoshou 46.368.200 +4.363 40.194.164 +4.301 5.825.495 +4.301 4.723.080 0
4 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 4.242.779 0
5 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 3.318.206 0
6 pensee 20.699.230 0 18.835.460 0 547.228 0 1.819.311 0
7 seigneur Gimli 16.870.068 +97.503 14.994.080 +97.884 1.130.866 +1.920 1.575.291 0
8 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 2.119.717 0
9 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 1.569.307 0

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Bombyl 82.685.827 +3.578.192 68.898.663 +3.572.045 10.122.982 +42.499 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 0
3 koukyoshou 46.363.837 +758.774 40.189.863 +656.374 5.821.194 +29.166 +102.400
4 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 0
5 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 0
6 pensee 20.699.230 +4.522 18.835.460 +4.522 547.228 +4.522 0
7 seigneur Gimli 16.772.565 +436.404 14.896.196 +412.702 1.128.946 -15.641 +46.643
8 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 0
9 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 0