Infuza.com - Ogame Statistics
03/02/2019 - 10/02/2019

Stats > ogame.fr > Libra > koukyoshou

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Libra > Player Player > koukyoshou

Player - koukyoshou | Alliance - DT-Farm | 03/02/2019 - 10/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 230 +2 2022 -1820 2022 -1725 2022 -1736
Server Rank 637 18672 17558 18470
Increase + 316.457 -41.808.034 -5.868.800 -4.723.080
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 758.774 + 656.374 + 29.166 + 102.400
Points 48.308.783 0 0 0

Points: 28/10/2018 - 10/02/2019


France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Alliance - DT-Farm | 9 - Number of Players | 03/02/2019 - 10/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 19 344 344 344
Increase + 924.098 -271.730.647 -29.933.647 -40.429.884
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 4.777.892 + 4.645.643 + 60.546 + 149.043
Points 318.146.274 0 0 0

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Players of - DT-Farm

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Bombyl 85.745.284 +607.641 0 -71.320.753 0 -10.797.213 0 -13.333.970
2 Albert 50.099.758 0 0 -41.716.100 0 -1.227.448 0 -7.682.040
3 koukyoshou 48.308.783 +316.457 0 -41.808.034 0 -5.868.800 0 -4.723.080
4 Xeron 35.600.298 0 0 -31.106.443 0 -1.474.315 0 -4.242.779
5 thor-67 31.316.593 0 0 -27.880.019 0 -6.336.236 0 -3.318.206
6 pensee 20.699.230 0 0 -18.835.460 0 -547.228 0 -1.819.311
7 seigneur Gimli 17.661.431 0 0 -15.740.610 0 -1.133.385 0 -1.621.474
8 DARTAGNAN 15.497.601 0 0 -12.289.684 0 -1.311.201 0 -2.119.717
9 fenril 13.217.296 0 0 -11.033.544 0 -1.237.821 0 -1.569.307

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Bombyl 82.685.827 +3.578.192 68.898.663 +3.572.045 10.122.982 +42.499 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 0
3 koukyoshou 46.363.837 +758.774 40.189.863 +656.374 5.821.194 +29.166 +102.400
4 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 0
5 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 0
6 pensee 20.699.230 +4.522 18.835.460 +4.522 547.228 +4.522 0
7 seigneur Gimli 16.772.565 +436.404 14.896.196 +412.702 1.128.946 -15.641 +46.643
8 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 0
9 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 0