Infuza.com - Ogame Statistics
26/05/2019 - 02/06/2019

Stats > ogame.fr > Libra > Docteur Virus

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Libra > Player Player > Docteur Virus

Player - Docteur Virus | Alliance - DT-Farm | 26/05/2019 - 02/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 1066 967 +1 749 +4 957
Server Rank 1080 977 766 972
Increase + 8.813 + 4.555 + 4.257 0
Monthly - Increase
01/05/2019 - 01/06/2019
-302.550 -78.403 -563.746 + 28.263
Points 10.218.101 8.764.295 2.380.495 1.221.874

Points: 02/12/2018 - 09/06/2019


France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Alliance - DT-Farm | 11 - Number of Players | 26/05/2019 - 02/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 16 13 27 19
Increase + 475.737 + 469.285 + 32.885 0
Monthly - Increase
01/05/2019 - 01/06/2019
+ 1.337.513 + 858.352 -780.407 + 740.918
Points 376.126.441 325.844.364 34.968.154 44.263.800

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Players of - DT-Farm

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Bombyl 88.335.888 +448.032 74.437.638 +447.224 11.488.222 +10.606 13.529.042 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 7.682.040 0
3 koukyoshou 49.686.873 +18.376 42.962.182 +17.506 6.402.920 +17.506 4.819.848 0
4 Mikl 43.793.372 +516 41.078.389 0 1.428.883 +516 2.320.202 0
5 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 4.242.779 0
6 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 3.318.206 0
7 pensee 20.699.230 0 18.835.460 0 547.228 0 1.819.311 0
8 seigneur Gimli 17.661.431 0 15.740.610 0 1.133.385 0 1.621.474 0
9 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 2.119.717 0
10 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 1.569.307 0
11 Docteur Virus 10.218.101 +8.813 8.764.295 +4.555 2.380.495 +4.257 1.221.874 0

Monthly - Increase 01/05/2019 - 01/06/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Bombyl 87.887.856 +8.297 73.990.414 +130.218 11.477.616 -330.599 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 0
3 koukyoshou 49.668.497 +165.572 42.944.676 +3.846 6.385.414 +113.938 +49.152
4 Mikl 43.792.856 +1.466.194 41.078.389 +802.691 1.428.367 0 +663.503
5 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 0
6 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 0
7 pensee 20.699.230 0 18.835.460 0 547.228 0 0
8 seigneur Gimli 17.661.431 0 15.740.610 0 1.133.385 0 0
9 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 0
10 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 0
11 Docteur Virus 10.209.288 -302.550 8.759.740 -78.403 2.376.238 -563.746 +28.263