Infuza.com - Ogame Statistics
23/06/2019 - 30/06/2019

Stats > ogame.fr > Libra > DT-Farm

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Alliance - DT-Farm | 11 - Number of Players | 23/06/2019 - 30/06/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 16 13 27 19
Increase + 388.925 + 383.101 + 14.532 0
Monthly - Increase
01/06/2019 - 01/07/2019
0 0 0 0
Points 377.725.815 327.436.469 34.999.686 44.263.800

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Players of - DT-Farm

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Bombyl 89.442.667 +9.921 75.544.017 +8.329 11.503.875 +9.545 13.529.042 0
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 7.682.040 0
3 koukyoshou 49.694.569 0 42.968.078 0 6.404.720 0 4.819.848 0
4 Mikl 44.161.884 +368.572 41.446.934 +368.575 1.428.850 -3 2.320.202 0
5 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 4.242.779 0
6 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 3.318.206 0
7 pensee 20.699.230 0 18.835.460 0 547.228 0 1.819.311 0
8 seigneur Gimli 17.661.431 0 15.740.610 0 1.133.385 0 1.621.474 0
9 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 2.119.717 0
10 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 1.569.307 0
11 Docteur Virus 10.334.488 +10.432 8.875.580 +6.197 2.394.607 +4.990 1.221.874 0

Monthly - Increase 01/06/2019 - 01/07/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Bombyl 0 -87.887.856 0 -73.990.414 0 -11.477.616 -13.529.042
2 Albert 0 -50.099.758 0 -41.716.100 0 -1.227.448 -7.682.040
3 koukyoshou 0 -49.668.497 0 -42.944.676 0 -6.385.414 -4.819.848
4 Mikl 0 -43.792.856 0 -41.078.389 0 -1.428.367 -2.320.202
5 Xeron 0 -35.600.298 0 -31.106.443 0 -1.474.315 -4.242.779
6 thor-67 0 -31.316.593 0 -27.880.019 0 -6.336.236 -3.318.206
7 pensee 0 -20.699.230 0 -18.835.460 0 -547.228 -1.819.311
8 seigneur Gimli 0 -17.661.431 0 -15.740.610 0 -1.133.385 -1.621.474
9 DARTAGNAN 0 -15.497.601 0 -12.289.684 0 -1.311.201 -2.119.717
10 fenril 0 -13.217.296 0 -11.033.544 0 -1.237.821 -1.569.307
11 Docteur Virus 0 -10.209.288 0 -8.759.740 0 -2.376.238 -1.221.874