Infuza.com - Ogame Statistics
07/04/2019 - 14/04/2019

Stats > ogame.fr > Libra > DT-Farm

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Alliance - DT-Farm | 10 - Number of Players | 07/04/2019 - 14/04/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 15 12 29 20
Increase + 598.177 + 500.732 + 9.743 + 98.304
Monthly - Increase
01/03/2019 - 01/04/2019
+ 2.305.296 + 1.894.100 + 472.505 + 118.272
Points 362.696.884 314.578.222 32.745.483 42.329.271

France ogame.fr > Universe Libra > Alliance Alliance > DT-Farm

Players of - DT-Farm

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Bombyl 87.200.788 +542.595 73.185.526 +445.150 11.788.012 +7.921 13.529.042 +98.304
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 7.682.040 0
3 koukyoshou 49.492.925 +1.822 42.930.830 +1.822 6.261.476 +1.822 4.770.696 0
4 Mikl 41.910.964 +53.760 39.860.006 +53.760 1.428.361 0 1.656.699 0
5 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 4.242.779 0
6 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 3.318.206 0
7 pensee 20.699.230 0 18.835.460 0 547.228 0 1.819.311 0
8 seigneur Gimli 17.661.431 0 15.740.610 0 1.133.385 0 1.621.474 0
9 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 2.119.717 0
10 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 1.569.307 0

Monthly - Increase 01/03/2019 - 01/04/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Bombyl 86.655.725 +317.518 72.736.623 +219.289 11.776.406 +219.363 +95.232
2 Albert 50.099.758 0 41.716.100 0 1.227.448 0 0
3 koukyoshou 49.451.157 +712.893 42.913.638 +399.956 6.250.428 +253.112 +23.040
4 Mikl 41.798.004 +1.274.885 39.751.046 +1.274.855 1.424.361 +30 0
5 Xeron 35.600.298 0 31.106.443 0 1.474.315 0 0
6 thor-67 31.316.593 0 27.880.019 0 6.336.236 0 0
7 pensee 20.699.230 0 18.835.460 0 547.228 0 0
8 seigneur Gimli 17.661.431 0 15.740.610 0 1.133.385 0 0
9 DARTAGNAN 15.497.601 0 12.289.684 0 1.311.201 0 0
10 fenril 13.217.296 0 11.033.544 0 1.237.821 0 0