Infuza.com - Ogame Statistics
10/03/2019 - 17/03/2019

Stats > ogame.fr > Fenrir > Ashtax

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

France ogame.fr > Universe Fenrir > Player Player > Ashtax

Player - Ashtax | Alliance - OdP | 10/03/2019 - 17/03/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 498 -35 566 -34 608 -45 344 -39
Server Rank 11619 11831 10330 11259
Increase 0 0 0 0
Monthly - Increase
01/02/2019 - 01/03/2019
0 0 0 0
Points 86.877 58.295 16.083 17.124

Points: 02/12/2018 - 17/03/2019


France ogame.fr > Universe Fenrir > Alliance Alliance > OdP

Alliance - OdP | 19 - Number of Players | 10/03/2019 - 17/03/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 18 18 19 17
Increase + 139.888 + 110.906 + 13.203 + 28.319
Monthly - Increase
01/02/2019 - 01/03/2019
0 0 0 0
Points 1.787.958 1.389.995 380.470 269.837

France ogame.fr > Universe Fenrir > Alliance Alliance > OdP

Players of - OdP

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Burno 257.142 +43.016 197.912 +28.249 20.066 +1.567 44.947 +13.200
2 Arguros 236.042 +19.888 189.068 +18.838 37.080 +6.027 32.835 0
3 batou0706 197.336 +14.075 173.423 +12.851 40.885 +2.394 21.590 +819
4 Stadtholder Ceti 172.439 +20.950 125.173 +14.116 37.903 +2.524 29.369 +4.310
5 Riouk 162.258 +16.729 123.272 +11.295 44.181 +3.778 36.096 +5.331
6 Grossepile 125.420 +8.374 113.001 +9.601 26.753 +1.212 12.352 0
7 CB16 89.219 0 50.664 0 48.706 0 8.036 0
8 Ashtax 86.877 0 58.295 0 16.083 0 17.124 0
9 Bigsops 81.079 +7.037 66.691 +5.606 20.854 +1.349 12.740 +1.407
10 Ekozan 61.187 0 50.680 0 3.531 0 9.298 0
11 Rostopofolokovitch 57.330 +6.679 53.419 +6.539 17.504 +2.735 3.140 +51
12 Reian 50.641 -1.246 36.556 +3.105 9.521 -5.725 4.765 +1.337
13 mec18 50.479 +5.793 22.103 +2.547 23.222 +2.830 12.715 +1.408
14 Twitch 46.176 0 29.584 0 13.129 0 11.319 0
15 Escouade Inferno 28.761 +672 25.783 +473 18.336 -243 2.627 +307
16 dedeno1 24.683 -2.678 22.957 -2.678 1.060 -5.507 1.693 0
17 cynthia 22.083 0 18.796 0 210 0 3.287 0
18 Admiral volans 19.486 +599 17.179 +364 1.422 +262 2.048 +149
19 Renegade Delta 19.320 0 15.439 0 24 0 3.856 0

Monthly - Increase 01/02/2019 - 01/03/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Burno 183.042 0 140.461 0 16.417 0 0
2 Arguros 187.194 0 153.500 0 26.524 0 0
3 batou0706 163.584 0 142.182 0 37.567 0 0
4 Stadtholder Ceti 125.260 0 95.914 0 30.204 0 0
5 Riouk 133.370 0 101.934 0 36.658 0 0
6 Grossepile 103.474 0 91.531 0 23.174 0 0
7 CB16 89.219 0 50.664 0 48.706 0 0
8 Ashtax 86.877 0 58.295 0 16.083 0 0
9 Bigsops 65.720 0 53.990 0 17.591 0 0
10 Ekozan 61.187 0 50.680 0 3.531 0 0
11 Rostopofolokovitch 43.926 0 41.219 0 10.608 0 0
12 Reian 42.042 0 31.714 0 7.593 0 0
13 mec18 38.157 0 18.786 0 15.782 0 0
14 Twitch 46.176 0 29.584 0 13.129 0 0
15 Escouade Inferno 24.618 0 21.992 0 15.304 0 0
16 dedeno1 24.884 0 23.158 0 6.437 0 0
17 cynthia 22.083 0 18.796 0 210 0 0
18 Admiral volans 17.812 0 15.813 0 827 0 0
19 Renegade Delta 18.935 0 14.915 0 167 0 0