Infuza.com - Ogame Statistics
10/03/2019 - 17/03/2019

Stats > ogame.com.es > Universe1 > Xenita

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Player Player > Xenita

Player - Xenita | Alliance - KFK | 10/03/2019 - 17/03/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 164 +3 170 -3 94 +4 339 -4
Server Rank 182 191 117 409
Increase + 1.043.885 + 250.804 + 1.044.516 0
Monthly - Increase
01/02/2019 - 01/03/2019
0 0 0 0
Points 86.163.145 61.480.463 28.453.284 6.116.904

Points: 02/12/2018 - 17/03/2019


Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Alliance - KFK | 15 - Number of Players | 10/03/2019 - 17/03/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 10 9 9 7
Increase + 12.877.784 + 9.771.615 -2.460.595 + 6.968.609
Monthly - Increase
01/02/2019 - 01/03/2019
0 0 0 0
Points 1.061.451.989 754.442.210 252.189.964 140.169.371

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Players of - KFK

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Varaman 111.911.121 0 48.604.518 0 47.622.909 0 18.408.229 0
2 ZRy 101.220.935 +2.015.884 74.422.652 +1.966.240 20.890.413 +492 11.038.220 +49.152
3 caronte 99.743.989 +3.157.593 81.263.651 +2.611.012 7.373.243 +30.788 15.290.226 +545.792
4 Anibal 92.069.791 +6.222.905 63.895.473 -14 17.075.751 -14 18.015.635 +6.222.932
5 Athena 91.544.452 +5.602 61.911.137 +5.660 27.289.040 +4.368 10.722.828 0
6 Xenita 86.163.145 +1.043.885 61.480.463 +250.804 28.453.284 +1.044.516 6.116.904 0
7 Galego 76.866.504 +931.044 59.622.927 +904.536 16.282.432 +27.324 7.711.634 +24.576
8 roy 59.347.157 +794.660 41.514.575 +718.811 27.054.690 +818.979 3.704.565 +52.429
9 PinkPanther 56.967.241 +187.238 40.652.135 +99.979 14.951.592 +76.031 5.429.390 +73.728
10 Cabezapollo 55.123.579 -4.151.492 44.445.541 -64.839 3.119.501 -4.087.177 8.011.594 0
11 Focus 48.358.872 -74.135 41.023.611 +535.108 4.802.571 -376.183 7.043.829 0
12 apolion 47.643.843 0 25.145.577 0 28.040.123 0 5.623.336 0
13 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 16.609.599 0
14 Tauri 44.029.764 +1.568.209 40.620.156 +1.568.115 3.670.764 +94 3.116.686 0
15 Manolo Santana 43.361.244 +1.176.391 39.693.122 +1.176.203 1.848.192 +187 3.326.696 0

Monthly - Increase 01/02/2019 - 01/03/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Varaman 111.911.121 0 48.604.518 0 47.622.909 0 0
2 ZRy 97.870.280 0 71.158.630 0 20.874.596 0 0
3 caronte 94.372.728 0 76.439.304 0 7.342.122 0 0
4 Anibal 85.846.893 0 63.895.490 0 17.075.768 0 0
5 Athena 91.357.407 0 61.874.627 0 27.103.610 0 0
6 Xenita 83.123.291 0 60.928.838 0 25.415.281 0 0
7 Galego 74.339.160 0 57.379.769 0 16.211.089 0 0
8 roy 57.733.898 0 39.997.415 0 25.418.427 0 0
9 PinkPanther 56.029.093 0 39.813.537 0 14.809.252 0 0
10 Cabezapollo 58.748.920 0 44.236.184 0 6.942.309 0 0
11 Focus 47.578.741 0 39.913.688 0 5.140.164 0 0
12 apolion 47.171.782 0 25.073.498 0 27.568.045 0 0
13 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 0
14 Tauri 41.677.472 0 38.267.994 0 3.670.634 0 0
15 Manolo Santana 41.354.572 0 37.719.522 0 1.834.619 0 0