Infuza.com - Ogame Statistics
10/02/2019 - 17/02/2019

Stats > ogame.com.es > Universe1 > Varaman

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Player Player > Varaman

Player - Varaman | Alliance - KFK | 10/02/2019 - 17/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 74 -1 242 -1 42 44
Server Rank 80 280 49 47
Increase 0 0 0 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
0 0 0 0
Points 111.911.121 48.604.518 47.622.909 18.408.229

Points: 02/12/2018 - 17/02/2019


Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Alliance - KFK | 15 - Number of Players | 10/02/2019 - 17/02/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 8 8 8 8
Increase + 9.410.026 + 8.433.622 + 1.845.436 + 484.966
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 37.010.937 + 33.240.833 + 16.309.801 + 2.607.924
Points 1.018.449.586 720.486.407 246.870.606 131.401.594

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Players of - KFK

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Varaman 111.911.121 0 48.604.518 0 47.622.909 0 18.408.229 0
2 ZRy 94.403.548 +1.647.875 67.962.100 +1.647.754 20.814.109 +121 10.742.488 0
3 caronte 92.680.659 +555.619 75.011.213 +554.770 7.301.823 +64.049 14.480.754 0
4 Athena 90.164.777 +631.062 60.783.342 +540.826 26.995.199 +110.090 10.716.684 0
5 Anibal 85.844.513 +169.783 63.894.300 +157.321 17.074.578 +157.321 11.792.703 0
6 Xenita 81.636.069 +804.394 60.426.299 +639.971 23.949.712 +429.683 6.112.296 0
7 Galego 72.777.499 +481.257 55.815.633 +463.545 16.190.761 +77.073 7.454.303 0
8 Cabezapollo 57.756.608 +1.267.146 43.752.554 +765.592 6.708.186 +134.553 7.749.450 +367.001
9 roy 56.548.245 +593.504 39.062.384 +531.070 24.235.640 +482.395 3.652.136 0
10 PinkPanther 55.021.629 +629.829 38.963.370 +623.752 14.113.811 +182.689 5.186.088 0
11 apolion 47.171.782 0 25.073.498 0 27.568.045 0 5.623.336 0
12 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 16.609.599 0
13 Focus 45.543.828 +533.939 38.047.421 +413.745 5.076.471 +1.930 6.561.218 +117.965
14 Tauri 40.202.212 +942.769 36.792.843 +942.558 3.670.525 +205.402 3.116.686 0
15 Manolo Santana 39.686.744 +1.152.849 36.150.260 +1.152.718 1.833.378 +130 3.195.624 0

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Varaman 111.641.135 0 48.604.525 0 47.352.916 0 0
2 ZRy 79.673.267 +5.295.557 53.354.267 +4.749.943 20.689.061 +1.505.745 +524.288
3 caronte 79.067.927 +4.435.861 67.552.334 +3.880.619 6.630.873 +1.284.491 +393.216
4 Athena 79.043.489 +5.109.745 51.703.357 +5.031.614 24.611.417 +2.438.867 0
5 Anibal 74.017.038 +5.237.625 53.599.770 +4.764.461 16.307.081 +3.139.751 +288.359
6 Xenita 70.834.540 0 50.965.917 0 17.803.706 0 0
7 Galego 60.345.319 +2.740.587 43.704.844 +2.198.200 14.246.058 +2.433.878 +262.144
8 Cabezapollo 48.437.671 +4.528.261 36.041.168 +3.774.419 6.241.177 +72.672 +681.165
9 roy 54.266.596 +3.307.828 37.693.699 +2.986.172 22.138.856 +3.127.862 0
10 PinkPanther 46.798.133 +3.301.623 32.165.705 +3.297.711 12.418.224 +283.082 0
11 apolion 43.257.539 +842.547 21.159.241 +842.296 23.677.684 +799.729 0
12 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 0
13 Focus 38.380.662 +2.211.303 32.642.001 +1.715.398 4.620.207 +1.223.724 +458.752
14 Tauri 32.937.249 0 29.597.147 0 3.046.862 0 0
15 Manolo Santana 31.210.897 0 27.787.893 0 1.648.159 0 0