Infuza.com - Ogame Statistics
02/12/2018 - 09/12/2018

Stats > ogame.com.es > Universe1 > Varaman

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Player Player > Varaman

Player - Varaman | Alliance - KFK | 02/12/2018 - 09/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 58 -2 216 -1 39 -1 31 -1
Server Rank 64 255 46 34
Increase 0 0 0 0
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
0 0 0 0
Points 111.641.135 48.604.525 47.352.916 18.408.229

Points: 02/09/2018 - 09/12/2018


Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Alliance - KFK | 13 - Number of Players | 02/12/2018 - 09/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 9 8 9 8
Increase + 7.643.140 + 6.590.879 + 2.857.980 + 286.873
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 37.010.937 + 33.240.833 + 16.309.801 + 2.607.924
Points 840.506.808 565.924.379 223.310.699 113.169.832

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Players of - KFK

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Varaman 111.641.135 0 48.604.525 0 47.352.916 0 18.408.229 0
2 ZRy 80.110.303 +437.036 53.791.264 +436.997 20.689.225 +164 10.742.488 0
3 caronte 79.959.433 +891.506 68.224.578 +672.244 6.647.867 +16.994 8.683.099 +216.269
4 Athena 79.772.882 +729.393 52.346.015 +642.658 24.861.589 +250.172 10.153.074 +65.536
5 Anibal 74.927.291 +910.253 54.497.724 +897.954 16.340.365 +33.284 11.006.271 0
6 Xenita 71.983.987 +1.149.447 51.599.952 +634.035 18.868.398 +1.064.692 5.588.008 0
7 Galego 60.916.406 +571.087 44.268.183 +563.339 14.772.809 +526.751 7.388.767 0
8 roy 54.487.776 +221.180 37.798.966 +105.267 22.336.400 +197.544 3.647.630 +5.068
9 Cabezapollo 49.520.828 +1.083.157 37.025.841 +984.673 6.339.446 +98.269 6.609.124 0
10 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 16.609.599 0
11 PinkPanther 47.033.229 +235.096 32.411.038 +245.333 12.488.507 +70.283 3.906.993 0
12 apolion 43.703.826 +446.287 21.605.528 +446.287 24.108.267 +430.583 5.623.336 0
13 Focus 39.349.360 +968.698 33.604.093 +962.092 4.789.451 +169.244 4.803.214 0

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Varaman 111.641.135 0 48.604.525 0 47.352.916 0 0
2 ZRy 79.673.267 +5.295.557 53.354.267 +4.749.943 20.689.061 +1.505.745 +524.288
3 caronte 79.067.927 +4.435.861 67.552.334 +3.880.619 6.630.873 +1.284.491 +393.216
4 Athena 79.043.489 +5.109.745 51.703.357 +5.031.614 24.611.417 +2.438.867 0
5 Anibal 74.017.038 +5.237.625 53.599.770 +4.764.461 16.307.081 +3.139.751 +288.359
6 Xenita 70.834.540 0 50.965.917 0 17.803.706 0 0
7 Galego 60.345.319 +2.740.587 43.704.844 +2.198.200 14.246.058 +2.433.878 +262.144
8 roy 54.266.596 +3.307.828 37.693.699 +2.986.172 22.138.856 +3.127.862 0
9 Cabezapollo 48.437.671 +4.528.261 36.041.168 +3.774.419 6.241.177 +72.672 +681.165
10 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 0
11 PinkPanther 46.798.133 +3.301.623 32.165.705 +3.297.711 12.418.224 +283.082 0
12 apolion 43.257.539 +842.547 21.159.241 +842.296 23.677.684 +799.729 0
13 Focus 38.380.662 +2.211.303 32.642.001 +1.715.398 4.620.207 +1.223.724 +458.752