Infuza.com - Ogame Statistics
17/03/2019 - 24/03/2019

Stats > ogame.com.es > Universe1 > Galego

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Player Player > Galego

Player - Galego | Alliance - KFK | 17/03/2019 - 24/03/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 204 -2 183 -3 220 -5 253 -1
Server Rank 229 205 278 302
Increase + 61.916 + 11.498 + 8.788 + 49.152
Monthly - Increase
01/02/2019 - 01/03/2019
0 0 0 0
Points 76.928.420 59.634.425 16.291.220 7.760.786

Points: 02/12/2018 - 24/03/2019


Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Alliance - KFK | 15 - Number of Players | 17/03/2019 - 24/03/2019

Resources Economy Fleet Research
Rank 10 9 9 8
Increase + 11.047.574 + 9.470.073 + 2.041.346 + 221.184
Monthly - Increase
01/02/2019 - 01/03/2019
0 0 0 0
Points 1.072.499.563 763.912.283 254.231.310 140.390.555

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Players of - KFK

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Varaman 111.911.121 0 48.604.518 0 47.622.909 0 18.408.229 0
2 ZRy 102.630.545 +1.409.610 75.733.554 +1.310.902 20.890.816 +403 11.136.524 +98.304
3 caronte 101.115.406 +1.371.417 82.560.842 +1.297.191 7.373.741 +498 15.363.954 +73.728
4 Anibal 92.069.901 +110 63.895.426 -47 17.075.908 +157 18.015.635 0
5 Athena 91.574.704 +30.252 61.940.339 +29.202 27.318.700 +29.660 10.722.828 0
6 Xenita 87.813.677 +1.650.532 62.087.209 +606.746 29.705.045 +1.251.761 6.116.904 0
7 Galego 76.928.420 +61.916 59.634.425 +11.498 16.291.220 +8.788 7.760.786 +49.152
8 roy 60.091.637 +744.480 42.051.120 +536.545 27.589.187 +534.497 3.704.565 0
9 PinkPanther 58.608.908 +1.641.667 42.293.746 +1.641.611 15.049.028 +97.436 5.429.390 0
10 Cabezapollo 56.314.678 +1.191.099 45.541.381 +1.095.840 3.214.760 +95.259 8.011.594 0
11 Focus 49.559.462 +1.200.590 42.218.314 +1.194.703 4.808.458 +5.887 7.043.829 0
12 apolion 47.643.843 0 25.145.577 0 28.040.123 0 5.623.336 0
13 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 16.609.599 0
14 Tauri 44.813.812 +784.048 41.404.185 +784.029 3.670.783 +19 3.116.686 0
15 Manolo Santana 44.323.097 +961.853 40.654.975 +961.853 1.865.173 +16.981 3.326.696 0

Monthly - Increase 01/02/2019 - 01/03/2019

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Varaman 111.911.121 0 48.604.518 0 47.622.909 0 0
2 ZRy 97.870.280 0 71.158.630 0 20.874.596 0 0
3 caronte 94.372.728 0 76.439.304 0 7.342.122 0 0
4 Anibal 85.846.893 0 63.895.490 0 17.075.768 0 0
5 Athena 91.357.407 0 61.874.627 0 27.103.610 0 0
6 Xenita 83.123.291 0 60.928.838 0 25.415.281 0 0
7 Galego 74.339.160 0 57.379.769 0 16.211.089 0 0
8 roy 57.733.898 0 39.997.415 0 25.418.427 0 0
9 PinkPanther 56.029.093 0 39.813.537 0 14.809.252 0 0
10 Cabezapollo 58.748.920 0 44.236.184 0 6.942.309 0 0
11 Focus 47.578.741 0 39.913.688 0 5.140.164 0 0
12 apolion 47.171.782 0 25.073.498 0 27.568.045 0 0
13 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 0
14 Tauri 41.677.472 0 38.267.994 0 3.670.634 0 0
15 Manolo Santana 41.354.572 0 37.719.522 0 1.834.619 0 0