Infuza.com - Ogame Statistics
25/11/2018 - 02/12/2018

Stats > ogame.com.es > Universe1 > Focus

Search PlayerPlayer AllianceAlliance

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Player Player > Focus

Player - Focus | Alliance - KFK | 25/11/2018 - 02/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 498 +18 419 +10 958 +8 432 +46
Server Rank 633 511 1291 547
Increase + 851.615 + 580.144 + 69.057 + 262.144
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 2.211.303 + 1.715.398 + 1.223.724 + 458.752
Points 38.380.662 32.642.001 4.620.207 4.803.214

Points: 02/09/2018 - 02/12/2018


Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Alliance - KFK | 13 - Number of Players | 25/11/2018 - 02/12/2018

Resources Economy Fleet Research
Rank 10 9 9 7
Increase + 8.686.082 + 7.661.653 + 1.585.924 + 638.976
Monthly - Increase
01/11/2018 - 01/12/2018
+ 37.010.937 + 33.240.833 + 16.309.801 + 2.607.924
Points 832.863.668 559.333.500 220.452.719 112.882.959

Spain ogame.com.es > Universe Universe1 > Alliance Alliance > KFK

Players of - KFK

Player Points Increase Economy Increase Fleet Points Fleet Increase Research Points Research Increase
1 Varaman 111.641.135 0 48.604.525 0 47.352.916 0 18.408.229 0
2 ZRy 79.673.267 +2.142.172 53.354.267 +1.879.216 20.689.061 +812 10.742.488 +262.144
3 caronte 79.067.927 +1.548.895 67.552.334 +1.431.696 6.630.873 +121.198 8.466.830 0
4 Athena 79.043.489 +768.944 51.703.357 +747.843 24.611.417 +358.826 10.087.538 0
5 Anibal 74.017.038 +1.395.190 53.599.770 +1.346.850 16.307.081 +27.355 11.006.271 0
6 Xenita 70.834.540 0 50.965.917 0 17.803.706 0 5.588.008 0
7 Galego 60.345.319 +221.990 43.704.844 +210.596 14.246.058 +223.434 7.388.767 0
8 roy 54.266.596 +537.402 37.693.699 +455.574 22.138.856 +418.494 3.642.562 0
9 Cabezapollo 48.437.671 +184.957 36.041.168 +5.484 6.241.177 +64.785 6.609.124 +114.688
10 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 16.609.599 0
11 PinkPanther 46.798.133 +654.953 32.165.705 +624.537 12.418.224 -40.975 3.906.993 0
12 apolion 43.257.539 +379.964 21.159.241 +379.713 23.677.684 +342.938 5.623.336 0
13 Focus 38.380.662 +851.615 32.642.001 +580.144 4.620.207 +69.057 4.803.214 +262.144

Monthly - Increase 01/11/2018 - 01/12/2018

Player Points Monthly Increase Points Monthly Increase Points Monthly Fleet Increase Monthly Research Increase
1 Varaman 111.641.135 0 48.604.525 0 47.352.916 0 0
2 ZRy 79.673.267 +5.295.557 53.354.267 +4.749.943 20.689.061 +1.505.745 +524.288
3 caronte 79.067.927 +4.435.861 67.552.334 +3.880.619 6.630.873 +1.284.491 +393.216
4 Athena 79.043.489 +5.109.745 51.703.357 +5.031.614 24.611.417 +2.438.867 0
5 Anibal 74.017.038 +5.237.625 53.599.770 +4.764.461 16.307.081 +3.139.751 +288.359
6 Xenita 70.834.540 0 50.965.917 0 17.803.706 0 0
7 Galego 60.345.319 +2.740.587 43.704.844 +2.198.200 14.246.058 +2.433.878 +262.144
8 roy 54.266.596 +3.307.828 37.693.699 +2.986.172 22.138.856 +3.127.862 0
9 Cabezapollo 48.437.671 +4.528.261 36.041.168 +3.774.419 6.241.177 +72.672 +681.165
10 Shyphrus69 47.100.352 0 30.146.672 0 3.715.459 0 0
11 PinkPanther 46.798.133 +3.301.623 32.165.705 +3.297.711 12.418.224 +283.082 0
12 apolion 43.257.539 +842.547 21.159.241 +842.296 23.677.684 +799.729 0
13 Focus 38.380.662 +2.211.303 32.642.001 +1.715.398 4.620.207 +1.223.724 +458.752